top of page

GDPR Compliance

1. Algemeen

ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens.

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

De verwerking hiervan dient ruim te worden geïnterpreteerd en is een enkele bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot deze persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen zoals het verzamelen, ordenen of structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met alle toepasselijke nationale regelgeving.

Onze privacy policy strekt ertoe u transparant te informeren met betrekking tot:

(1) De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens
(2) De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt
(3) De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
(4) Uw rechten met betrekking tot deze verwerking
(5) Onze verplichtingen met betrekking tot deze verwerking
(6) Cookies2. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0469.873.443, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Zevendagwand 11, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Dit wil zeggen dat zij het doel van deze persoonsgegevens en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.

ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS doet dit in haar hoedanigheid van vennootschap waarmee (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) een contractuele relatie onderhouden wordt als klant of als leverancier, of van wie u de website bezoekt.

3. De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt

Hoe? ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS verzamelt persoonsgegeven via overeenkomsten die u (rechtstreeks of onrechtstreeks) met ons sluit, vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene (al dan niet via contactformulieren), of door het gebruik van onze website en sociale media (die vaak gepaard gaan met cookies).

Wat? De persoonsgegevens die door ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS worden verzameld zijn persoonlijke identificatiegegevens, elektronische identificatiegegevens, financiële identificatiegegevens of persoonlijke bijzonderheden.

Waarom? De persoonsgegevens worden door ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS steeds verzameld en verwerkt met het oog op één of meerdere welbepaalde doeleinden. De doeleinden waarvoor ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS persoonsgegevens verwerkt zijn de hiernavolgende: om uitvoering te kunnen geven aan de met haar gesloten overeenkomsten, om de toepasselijke wettelijke verplichtingen te kunnen naleven, voor de verbetering van onze diensten, ter bestrijding van fraude,.

Consequentie bij het niet verstrekken? Om een overeenkomst te sluiten is het noodzakelijk om over de nodige persoonsgegevens te beschikken. De consequentie van het niet verstrekken van de nodige persoonsgegevens kan geen dienstverlening worden gegarandeerd.


4. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het correct uitvoeren van de dienstverlening. De bewaartermijn duurt niet langer dan 5 jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt.

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Recht op intrekking: U heeft steeds het recht om uw toestemming zoals beschreven infra sub. 6 in te trekken. Van zodra u uw recht op intrekking van uw toestemming hebt uitgeoefend kan geen verdere dienstverlening worden gegarandeerd. Uiteraard tast dit de de verwerking vóór deze intrekking niet aan.

Recht van inzage: U heeft steeds het recht om van ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS om van deze gegevens inzage te krijgen.

Recht op wijziging: U heeft steeds het recht om van ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS onverwijld wijzigingen van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om van ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS het uitwissen van de persoonsgegevens te bekomen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde vorm te verkrijgen, en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6. Onze verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens

Beginselen inzake verwerking: ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS zal persoonsgegevens steeds via de hiernavolgende beginselen verwerken: op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk, en transparant is, voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, de gegevens zullen juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd, worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is, alle passende technische of organisatorische maatregelen zullen worden genomen opdat de persoonsgegevens op een dusdanige manier zullen worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, of beschadiging.

Rechtmatigheid van de verwerking: ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS is uitsluitend gerechtigd persoonsgegevens te verwerken, indien aan één van de hiernavolgende voorwaarden is voldaan: (i) u heeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven, (ii) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u (rechtstreeks of onrechtstreeks) partij bent, (iii) de verwerking kadert in een wettelijke verplichting van ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS, (iv) de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen dan wel deze van ander natuurlijke persoon te beschermen, (v) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, of (vi) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke (behalve wanneer de belangen van de betrokkene zwaarder zouden doorwegen).

Het delen van persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens zijn binnen ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en uw rechten worden gewaarborgd. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers o.a. IT leveranciers, wettelijk bevoegde overheid en externe consultants steeds in het kader van het uitvoeren van onze opdracht.

7. Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies (kleine tekstbestanden) op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Dit met als enige doelstelling de site beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker. Cookies worden nooit gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

Elke internetbrowser laat toe om het gebruik van cookies te verhinderen of anders in te stellen (met waarschuwing, beperkt, enz.). Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Naast de hieronder vermelde verschillende types cookies wordt ook steeds een strikt noodzakelijke (verder ongebruikte) PHP cookie geplaatst: PHPSESSID

Zonder deze cookie kan de website niet normaal functioneren.

a. Functionele cookies
Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuzes niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld.
- COOKIE_LAN
- ACCEPT_COOKIES

b. Tracking cookies
Wij maken gebruik van tracking cookies om de prestaties van onze website te meten en nadien te kunnen verbeteren.

Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
- GA
- GID
- UTMA
- UTMZ

Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.

8. Tot slot

Huidige privacy policy kan in de toekomst steeds aangepast worden, waarbij toekomstige wijzigingen of aanpassingen u steeds vooraf zullen worden meegedeeld.

Wij hebben getracht u middels huidige privacy transparant te informeren omtrent uw rechten en de verplichtingen van ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. Indien er desalniettemin nog onduidelijkheden zouden zijn, u nadere informatie wenst, dan wel nog vragen heeft, helpen wij u graag verder.

Om met ons contact op te nemen, dan wel één van uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming uit te oefenen kunt u een e-mail versturen naar info@moensaccountancy.be of een brief naar BVBA ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS, Zevendagwand 11 te 9200 Dendermonde t.a.v. de verantwoordelijke privacy. Wanneer U Uw Rechten uitoefent dient uw brief of e-mail vergezeld worden van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort opdat uw identiteit kan worden geverifieerd.

Wanneer u klachten zou hebben en/of suggesties met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vernemen wij dit graag. ACCOUNTANTSKANTOOR W. MOENS hecht veel belang aan het waarborgen van uw rechten. Daarnaast informeren wij u ervan dat U steeds het recht heeft een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de gegevensbeschermingsautoriteit.

GDPR Compliance: Tekst
bottom of page